Skip to content Skip to footer

Cztery Prawa Duchowego Życia

CZTERY PRAWA DUCHOWEGO ŻYCIA

Cztery Prawa Duchowego Życia to krótki opis w czterech punktach odnośnie istoty zbawienia zagubionego człowieka.

Krok I:

BÓG CIĘ KOCHA I MA PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA

Bóg Cię kocha i pragnie, byś żył z Nim w pokoju i otrzymał życie wieczne. To jest pierwsze prawo z Czterech Praw Duchowego Życia.

cztery prawa duchowego życia
cztery prawa duchowego życia

Biblia mówi:

“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne.” – Ewangelia Jana 3,16

“… a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym” – List do Rzymian 6,23b

Jeżeli Bóg zaplanował dla nas pokój i życie wieczne, to dlaczego tak wielu ludzi nie doświadcza tego?

Krok II:

CZŁOWIEK ZGRZESZYŁ I ZOSTAŁ ODDZIELONY OD BOGA

broken-bridge
cztery prawa duchowego życia

To jest drugie prawo z Czterech Praw Duchowego Życia

Biblia mówi:

“Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej…” – List do Rzymian 3,23

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…” – List do Rzymian 6,23

“Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak iż was nie słucha” – Izajasza 69,2

Bóg nie stworzył na robotami, mającymi Go bezmyślnie kochać i wielbić. Zamiast tego dał nam wolność wyboru.

robot
cztery prawa duchowego życia

Lecz podobnie do Adama często wybieramy nieposłuszeństwo Bogu i chodzimy swoimi drogami.

Ten aspekt naszej natury nazywany jest grzechem. Jest to coś co oddziela nas od Boga.

Krok III:

ODKUPIEŃCZE DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA NA KRZYŻU

Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem na problem grzechu i winy człowieka. To jest trzecie prawo z Czterech Praw Duchowego Życia

On zmarł na krzyżu i powstał z martwych, by zapłacić karę na nasz grzech budując w ten sposób pomost nad przepaścią oddzielającą nas od Boga.

passion
cztery prawa duchowego życia

Biblia mówi:

“Bóg zaś daje dowód Swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” – List do Rzymian 5,8

“I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” – Dzieje Apostolskie 4,12

“Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.” – List do Tymoteusza 2,5

Bóg zapewnił rozwiązanie ale to ty musisz podjąć sam decyzję.

problem
cztery prawa duchowego życia

Krok IV:

UZNANIE CHRYSTUSA ZA OSOBISTEGO PANA I ZBAWICIELA

Człowiek musi przyjąć przez wiarę Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest czwarte prawo z Czterech Praw Duchowego Życia

Dokonuje się to przez osobiste nawrócenie.

Dzięki temu można poznać i doświadczyć miłość Bożą i Jego plan dla swojego życia.

Biblia mówi:

“Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów” – Dzieje Apostolskie 10,43

“A wyprowadziwszy ich (Pawła i Sylasa) z więzienia, powiedział (strażnik więzienia): Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” – Dzieje Apostolskie 16,30-31

JAK MAM ODDAĆ ŻYCIE JEZUSOWI?

znak zapytania

1) Przyznaj się uczciwie do tego, że jesteś grzesznikiem i uznaj potrzebę nawrócenia się.

2) Opamiętaj się i podejmij decyzję odwrócenia się od swoich grzechów.

3) Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu i powstał z martwych.

4) W modlitwie zaproś Jezusa Chrystusa, by wszedł do twojego życia i kierował nim. Uznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela.

obrazek wyróżniający_wpis i strona_oddaj życie Jezusowi
cztery prawa duchowego życia

JAK SIĘ MODLIĆ?

Przykład modlitwy:

Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzeszny i potrzebuję przebaczenia grzechów.

Wierzę, że umarłeś, by zapłacić karę za mój grzech.

Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej natury i iść za Tobą.

Zapraszam Cię do mojego serca i życia.

W imieniu Jezusa Chrystusa.

Amen.”

BOŻE ZAPEWNIENIE:

cztery prawa duchowego życia
cztery prawa duchowego życia

Jeżeli szczerze modliłeś się tą modlitwą i zaprosiłeś Jezusa, aby wszedł do twojego życia to –

Biblia mówi:

“Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony” – List do Rzymian 10,13

“Ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” – List do Rzymian 8,39

“Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – List do Rzymian 5,1

“Ten kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” – 1 List Jana 5,12-13

TWOJE NOWE ŻYCIE

Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa, przez nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym narodziłeś się w Bożej rodzinie.

Nazwane jest to odrodzeniem, albo “narodzeniem się na nowo”.

cztery prawa duchowego życia
cztery prawa duchowego życia

Życzę ci Bożego błogosławieństwa w rozpoczętym właśnie wspaniałym życiu w Jezusie Chrystusie.

pastor Piotr Gliściak

 


Dodatkowe informacje zewnętrzne o tym co to są CZTERY PRAWA DUCHOWEGO ZYCIA i że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.

Dodatkowe informacje o tym co to są Cztery Prawa Duchowego Życia i że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie – Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516