ORDO SALUTUS czyli PORZĄDEK ZBAWIENIA

Słowo „ordo” oznacza porządek, „salutus” oznacza zbawienie czyli razem oznacza tak zwany PORZĄDEK ZBAWIENIA.

Ordo salutus to opis procesu, dzięki któremu dzieło zbawienia dokonane w Chrystusie zostało zrealizowane w sercach i życiu grzeszników.

Opis ten przedstawia logiczny porządek tego procesu, wzajemną współzależność działających w nim czynników oraz działania Ducha Świętego prowadzącego do przyjęcia zbawienia.

Wiedzieć musisz, że są różne poglądy na problem porządku i współzależności różnych czynników prowadzących do zbawienia. Staram się zawsze znaleźć zdrowy balans między nimi, aby nie przeginać w jakąkolwiek stronę.

Głównym wyznacznikiem jest dla mnie Pismo Święte interpretowane zgodnie z Credo Chrześcijańskim. Daje to gwarant ortodoksji.

 

Porządek Zbawienia – Temat I:

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, STWORZYŁ MNIE W OKREŚLONYM CELU I MA DLA MOJEGO ŻYCIA PLAN.

„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” (Rdz 1:31).

„Panie,Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich” (Iz 64:7)

 

Temat II:

STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA, DOPUŚCIŁEM SIĘ GRZECHU.

„Dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (Rdz 2:16-17).

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6:23)

 

Temat III:

BĘDĄC GRZESZNYM, ODDALAM SIĘ OD BOGA. NISZCZĘ JEGO MIŁOŚĆ I NIE MOGĘ O WŁASNYCH SIŁACH NAPRAWIĆ TEJ SYTUACJI.

„Nawróćcie się, synowie izraelscy, do Tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! (Iz 31:6)

„Mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścił, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.(Jr 2:13)

„Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań” (Dn 9:5)

 

Porządek Zbawienia – Temat IV:

JEZUS CHRYSTUS UMIERAJĄC NA KRZYŻU ODKUPIŁ MNIE Z NIEWOLI GRZECHU. Jako Porządek Zbawienia jest to temat najważniejszy. 

„Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6:23)

„On [Jezus Chrystus] również miał w nich udział [we krwi i w ciele], aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli”(Hbr 2:14-15)

 

Temat V:

PRZYJMUJĄC DAR JEZUSA, ZOSTAŁEM WEZWANY, ABY UWIERZYĆ W JEGO MESJAŃSKIE POSŁANNICTWO I NAWRÓCIĆ SIĘ, PROKLAMUJĄC GO SWOIM PANEM I ZBAWICIELEM ORAZ PRZYJMUJĄC DO SWEGO ŻYCIA.

„Ojcze, […] to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Jn 17:1-3)

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. […] Musicie się na nowo narodzić” (Jn 3:5.7)

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia” (Rz 10:9-10)

 

Temat VI:

WSTĘPUJĄC W ŚLADY CHRYSTUSA UMIERAM DLA ŚWIATA I WKRACZAM W WODY JORDANU = CHRZEST.

„Co mam czynić, mężowie bracia? Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dz 2:36-37)

„A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego” (Dz 22:16)

 

Porządek Zbawienia – Temat VII:

PRZYJĘCIE DARU DUCHA ŚWIĘTEGO OŻYWIA MNIE I UZDALNIA DO PEŁNI ŻYCIA W BOŻEJ MIŁOŚCI ORAZ GŁOSZENIA JEJ INNYM.

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki” (Jn 14:16)

„weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami” (Dz 1:8)

„… otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala ilu ich Pan, Bóg nasz powoła” (Dz 2:37-38)

 

Porządek Zbawienia – Temat VIII:

WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA JEST POMOCĄ DANĄ MI PRZEZ BOGA W PIELGRZYMCE DO DOMU OJCA

„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2: 41-42)

„Bóg ustanowił w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami” (1 Kor 12:28)

3 Kościół pełen miłości

 


Dodatkowe informacje zewnętrzne o ORDO SALUTUS inaczej – PORZĄDEK ZBAWIENIA w Jezusie Chrystusie.

Dodatkowe informacje o Porządku Zbawienia w Jezusie Chrystusie – Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516

 

Dodaj komentarz