Skip to content Skip to footer

Porządek Zbawienia

ORDO SALUTUS czyli PORZĄDEK ZBAWIENIA

Słowo „ordo” oznacza porządek, „salutus” oznacza zbawienie czyli razem oznacza tak zwany PORZĄDEK ZBAWIENIA.

Ordo salutus to opis procesu, dzięki któremu dzieło zbawienia dokonane w Chrystusie zostało zrealizowane w sercach i życiu grzeszników.

Opis ten przedstawia logiczny porządek tego procesu, wzajemną współzależność działających w nim czynników oraz działania Ducha Świętego prowadzącego do przyjęcia zbawienia.

Wiedzieć musisz, że są różne poglądy na problem porządku i współzależności różnych czynników prowadzących do zbawienia. Staram się zawsze znaleźć zdrowy balans między nimi, aby nie przeginać w jakąkolwiek stronę.

Głównym wyznacznikiem jest dla mnie Pismo Święte interpretowane zgodnie z Credo Chrześcijańskim. Daje to gwarant ortodoksji.

 

Porządek Zbawienia – Temat I:

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, STWORZYŁ MNIE W OKREŚLONYM CELU I MA DLA MOJEGO ŻYCIA PLAN.

„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre” (Rdz 1:31).

„Panie,Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich” (Iz 64:7)

 

Temat II:

STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA, DOPUŚCIŁEM SIĘ GRZECHU.

„Dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz” (Rdz 2:16-17).

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6:23)

 

Temat III:

BĘDĄC GRZESZNYM, ODDALAM SIĘ OD BOGA. NISZCZĘ JEGO MIŁOŚĆ I NIE MOGĘ O WŁASNYCH SIŁACH NAPRAWIĆ TEJ SYTUACJI.

„Nawróćcie się, synowie izraelscy, do Tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! (Iz 31:6)

„Mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścił, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.(Jr 2:13)

„Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań” (Dn 9:5)

 

Porządek Zbawienia – Temat IV:

JEZUS CHRYSTUS UMIERAJĄC NA KRZYŻU ODKUPIŁ MNIE Z NIEWOLI GRZECHU. Jako Porządek Zbawienia jest to temat najważniejszy. 

„Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6:23)

„On [Jezus Chrystus] również miał w nich udział [we krwi i w ciele], aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli”(Hbr 2:14-15)

 

Temat V:

PRZYJMUJĄC DAR JEZUSA, ZOSTAŁEM WEZWANY, ABY UWIERZYĆ W JEGO MESJAŃSKIE POSŁANNICTWO I NAWRÓCIĆ SIĘ, PROKLAMUJĄC GO SWOIM PANEM I ZBAWICIELEM ORAZ PRZYJMUJĄC DO SWEGO ŻYCIA.

„Ojcze, […] to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Jn 17:1-3)

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. […] Musicie się na nowo narodzić” (Jn 3:5.7)

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia” (Rz 10:9-10)

 

Temat VI:

WSTĘPUJĄC W ŚLADY CHRYSTUSA UMIERAM DLA ŚWIATA I WKRACZAM W WODY JORDANU = CHRZEST.

„Co mam czynić, mężowie bracia? Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dz 2:36-37)

„A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego” (Dz 22:16)

 

Porządek Zbawienia – Temat VII:

PRZYJĘCIE DARU DUCHA ŚWIĘTEGO OŻYWIA MNIE I UZDALNIA DO PEŁNI ŻYCIA W BOŻEJ MIŁOŚCI ORAZ GŁOSZENIA JEJ INNYM.

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki” (Jn 14:16)

„weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami” (Dz 1:8)

„… otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala ilu ich Pan, Bóg nasz powoła” (Dz 2:37-38)

 

Porządek Zbawienia – Temat VIII:

WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA JEST POMOCĄ DANĄ MI PRZEZ BOGA W PIELGRZYMCE DO DOMU OJCA

„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2: 41-42)

„Bóg ustanowił w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami” (1 Kor 12:28)

3 Kościół pełen miłości

 


Dodatkowe informacje zewnętrzne o ORDO SALUTUS inaczej – PORZĄDEK ZBAWIENIA w Jezusie Chrystusie.

Dodatkowe informacje o Porządku Zbawienia w Jezusie Chrystusie – Facebook: https://www.facebook.com/JezusToPan

Bardzo polecamy również blog naszego Pastora Piotra Gliściak na temat kreacjonizmu: www.kreacjonista.pl oraz jego kanał na YouTube o nazwie PASTOR KREACJONISTA.


Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy skontaktuj się z nami – pastor Piotr Gliściak 739 403 516