Skip to content Skip to footer

Czytelnia

Witamy w czytelni.

Poniżej znajdziecie Państwo w kategoriach ciekawe artykuły na temat wiary w Boga.

 

 

WSTĘP

Boże Cechy i Atrybuty - wstęp

Jeśli Bóg jest nieskończony w swej istocie, to żadne stworzenie nie może dogłębnie poznać Jego natury. Jeśli by było możliwe poznać Boga w całości to by się okazało, że można Go zamknąć w swoim umyśle i taki bóg nie byłby Prawdziwym Bogiem. Jeżeli możemy cokolwiek powiedzieć o Bogu to tylko dlatego, że On Sam nam się objawił i to w taki sposób w jaki potrafimy zrozumieć. Na przykład powiedział o sobie: "Ja jestem Święty" i tylko dzięki temu wiemy, o Jego Świętości, aczkolwiek do końca nie wiemy czym ta Świętość jest.  Trójjedyny Bóg objawił siebie w sposób, który umożliwia przypisywanie Mu pewnych cech czyli atrybutów. Mówiąc o cechach lub atrybutach, myślę o pewnych aspektach doskonałości Boga lub, jeśli ująć to inaczej, o cnotach Boga. Piotr w swoim pierwszym liście napisał: "(...) abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości"  [Biblia Warszawska, 1 Piotra 2,9]. Istnieje jeszcze inna definicja atrybutów, która mówi, że są one tym, co określa Boga, aspektami ukazania Jego wielkiej i wiecznej natury, którą nam objawił w takiej mierze, w jakiej możemy ją ogarnąć.  Atrybuty Boga bywają klasyfikowane na wiele różnych sposobów. Jednym ze sposobów jest podział na atrybuty nieprzekazywalne (takie jak np. samoistność, która nie posiada żadnej analogii w ludzkim doświadczeniu) oraz atrybuty przekazywalne (takie jak Jego miłość czy sprawiedliwość, które mogą znaleźć odbicie w stworzeniach posiadających moralność). Ja jednak postanowiłem zaproponować następującą klasyfikację atrybutów Boga: 1) Atrybuty bierne, określają cechy Boga samego w sobie, bez odniesienia do wszechświata. Pomagają one odpowiedzieć na pytanie, jakie przymioty charakteryzują Boga, zanim powołał cokolwiek do istnienia. 2) Atrybuty czynne, określające cechy Boga w odniesieniu do wszechświata. 3) Atrybuty moralne, określające cechy Boga w odniesieniu do istot obdarzonych poczuciem moralności.   Na koniec wstępu zwrócę twoją uwagę jeszcze na rzecz następującą: pomimo tego, że aby lepiej zrozumieć atrybuty będę je omawiał poszczególnie po kolei to jednak trzeba pamiętać aby ich nie rozdzielać kiedy myślimy o Bogu. Bóg jest Jeden i cały jest jednością niepodzielną. Nie możemy Go kawałkować na kawałki ale jest niepodzielnie jeden. Nie powinniśmy myśleć o atrybutach Bożych tak, aby je sobie przeciwstawiać np. Bożej Świętości Miłosierdziu. Bóg jest Święty i Miłosierny jednocześnie i zawsze.
ATRYBUTY BIERNE

Wpisów nie znaleziono

ATRYBUTY CZYNNE

Wpisów nie znaleziono

Bóg jest Bogiem Osobowym

Bóg jest Duchem posiadającym osobowość - myśli, czuje, mówi, w związku z czym może wchodzić w bezpośrednie relacje międzyosobowe najpierw w Sobie Samym, a potem z innymi stworzeniami uczynionymi na Jego obraz i podobieństwo.  Co oznacza osobowość? Osobowość jest to zespół cech przynależnych Osobie. Osobowość istnieje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z takimi cechami jak: 1) Umysł, inteligencja i rozum 2) Wola 3) Samoświadomość, samostanowienie 4) Uczucia Występowanie tych atrybutów osobowościowych świadczy o tym, że ktoś kto je posiada jest osobą. Bóg z całą pewnością jest Bogiem Osobowym ponieważ posiada wszystkie z powyższych atrybutów o czym Biblia mówi od pierwszej do ostatniej swojej księgi. Ad 1) Atrybut umysłu, inteligencji i rozumu: "O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!"  [Biblia Warszawska, Ps 104,24] Ad 2) Atrybut woli:  W modlitwie Ojcze nasz Jezus objawia tę cechę Boga najwspanialej: "A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi".  [Biblia Warszawska, Mat 6,9-10] Ad 3) Atrybut samoświadomości i samostanowienie: Pamiętasz jak Mojżesz zapytał: "Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć?"  [Biblia Warszawska, 2Moj 3,13].  Bóg odparł: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe posłał mnie do was!"  [Biblia Warszawska, 2Moj 3,14] Zwróć uwagę na to bardzo osobowe sformułowanie: "JESTEM" - to Bóg określa Samego Siebie. Wie o tym, że Jest. Ma zatem samoświadomość swojego istnienia, ale wie więcej - mianowicie wie, że istnieje w stosunku do innych.  Atrybucie samostanowienia świadczy to, że Bóg robi to co chce: "Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce". [Biblia Tysiąclecia IV, Ps 115,3] Ad 4) Atrybuty uczuciowe:  To wszystkie te cechy, gdzie Bóg się cieszy, smuci, współczuje, żałuje, gniewa a jest wersetów ogromna ilość np.: "Kiedy zaś Pan widział, że (...) żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się". -  [Biblia Tysiąclecia IV, 1Moj 6,5-6] Na koniec naszego krótkiego rozważania na temat osobowości Boga chcę zwrócić twoją uwagę na kontrast między Bogiem a bożkami przytaczając przykład Psalmu 115: "Ich bożki to srebro i złoto, robota rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą. Mają uszy, ale nie słyszą; nozdrza mają, ale nie czują zapachu. Mają ręce, lecz nie dotykają; nogi mają, ale nie chodzą; gardłem swoim nie wydają głosu".  [Biblia Tysiąclecia IV, Ps 115,3-7]  Bożki, mówi psalmista, mają oczy, ale nie widzą bo nie są żywymi osobami lecz kawałkami drewna lub metalu. Mają usta, a nie mówią, mają ręce, ale nie mogą niczego chwycić. Bóg wyraźnie się od nich odróżnia Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan opisał adresatów jako ludzi, którzy odwrócili się od bożków do Prawdziwego i Żywego Boga: "(...)jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu".  [Biblia Warszawska, 1Te 1,9]

Bóg jest tylko Jeden i nie ma innego.

- Ilu jest bogów? - zapytano kiedyś małego chłopca. - Jeden - odparł. - Skąd wiesz? - zapytano znowu. - Bo miejsca wystarcza tylko dla jednego, który wypełnia całe niebo i całą ziemię.  Żadnej innej prawdy nie naucza Biblia bardziej dobitniej niż tej właśnie: ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG. Gdyby było inaczej musielibyśmy przyjąć, że istnieje więcej bogów niż jeden lecz temu zaś Pismo Święte nieustannie zaprzecza. Żadni inni bogowie nie sinieją. Nie wszyscy jednak zdają sobie z tego sprawę, dlatego utworzyli sobie i wciąż tworzą niezliczonych fałszywych bogów. Ale żaden z nich nie jest bogiem prawdziwym.  Żaden z nich nie jest Bogiem żywym. To prawda, że słowo "bóg" używane jest czasem w Biblii na określenie sędziów lub królów ze względu na ich władzę nad innymi np.: "Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, Pośród bogów sprawuje sąd". Ps 82,1 "Rzekłem: Wyście bogami I wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Lecz jak ludzie pomrzecie I upadniecie jak każdy książę".  Ps 82,607 Szatan, czyli diabeł, nazwany jest "bogiem tego świata" (2 Kor 4,4), ponieważ panuje nad złymi, których sobie niegodziwie przywłaszczył. Są to jednak tylko przenośnie znaczenia słowa "bóg". Niezależnie od nich Biblia podkreśla, że istnieje tylko jeden prawdziwy, żywy Bóg. Według dawnego zwyczaju, chłopców żydowskich od wczesnego początku uczono recytowania słów modlitwy z Piątej Księgi Mojżeszowej: "Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!"5 Moj 6,4 Stanowi ona sam rdzeń wiary Żydów, wiary zbudowanej na Starym Testamencie. Żaden prawdziwy Żyd nigdy od tej prawdy nie odstąpi. Wie:"że Pan jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego". 5 Moj 4,35 Ta modlitwa przypomina Żydom czas, gdy Salomon poświęcał swoją wspaniałą świątynie i modlił się: "aby poznały wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego". - 1 Kr 8,60 Przypominają się tutaj także czasy wielkiego proroka Izajasza i słowa wypowiedziane doń przez Pana: "Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga". - Izaj 44,6 Bóg wypowiadając te słowa objawił się jako Król Izraela. Wierzący Żyd uważał za swoją wielką misję podtrzymywanie w świecie tej prawdy, że nie istnieje żaden Bóg oprócz Jahwe. Z wielką radością odczytywał słowa Pisma: "Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego". -Izaj 45,5-6 Sam Jezus wychowany został w znajomości i miłości pism Starego Testamentu i niezłomnie potwierdzał prawdy w nich objawione. Nie wahał się własnymi ustami wyznać jedyności Boga: "Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. (...) I rzekł do niego uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego". - Mar 12,29-32 Prawdy równie dobitnie nauczali Jego apostołowie: "Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy". - 1 Kor 8,4-6 "(...)starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich". - Ef 4,3-6 "Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również wierzą i drżą". - Jak 2,19

Posłaniec Boży, który jest samym Bogiem

Posłaniec Boży, który jest samym Bogiem Równie niezwykłe są te fragmenty Starego Testamentu, w których mowa jest o…

0 komentarzy

Różnica między Jednością Absolutną a Jednością Złożoną w Starym Testamencie

Różnica między Jednością Absolutną a Jednością Złożoną w Starym Testamencie Równie niezwykłe są te fragmenty Starego Testamentu, w…

0 komentarzy

Jeden Bóg mówi o Sobie w liczbie mnogiej

Jeden Bóg mówi o Sobie w liczbie mnogiej Już od najdawniejszych czasów wiadomo było, iż Jahwe ma więcej…

0 komentarzy
OJCIEC JEST BOGIEM

Wpisów nie znaleziono

SYN BOŻY - JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM

Wpisów nie znaleziono

DUCH ŚWIĘTY JEST BOGIEM

Wpisów nie znaleziono

Cztery Prawa Duchowego Życia [su_youtube_advanced url="http://youtu.be/gVOfRuDqM_w" autoplay="yes" rel="no" modestbranding="yes" theme="light"] Krok I: BÓG CIĘ KOCHA I MA PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Bóg cie kocha i pragnie, byś żył z Nim w pokoju i otrzymał życie wieczne. heart-1192662 Biblia mówi: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne.” – Ewangelia Jana 3,16 “… a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym” – List do Rzymian 6,23b Jeżeli Bóg zaplanował dla nas pokój i życie wieczne, to dlaczego tak wielu ludzi nie doświadcza tego? Krok II: CZŁOWIEK ZGRZESZYŁ I ZOSTAŁ ODDZIELONY OD BOGA broken-bridge Biblia mówi: “Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej…” – List do Rzymian 3,23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…” – List do Rzymian 6,23 “Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem; wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak iż was nie słucha” – Izajasza 69,2 Bóg nie stworzył na robotami, mającymi Go bezmyślnie kochać i wielbić. Zamiast tego dał nam wolność wyboru. robot Lecz podobnie do Adama często wybieramy nieposłuszeństwo Bogu i chodzimy swoimi drogami. Ten aspekt naszej natury nazywany jest grzechem. Jest to coś co oddziela nas od Boga. Krok III: ODKUPIEŃCZE DZIEŁO JEZUSA CHRYSTUSA NA KRZYŻU Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem na problem grzechu i winy człowieka. On zmarł na krzyżu i powstał z martwych, by zapłacić karę na nasz grzech budując w ten sposób pomost nad przepaścią oddzielającą nas od Boga. passion Biblia mówi: “Bóg zaś daje dowód Swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” – List do Rzymian 5,8 “I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” – Dzieje Apostolskie 4,12 “Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.” – List do Tymoteusza 2,5 Bóg zapewnił rozwiązanie ale to ty musisz podjąć sam decyzję. problem Krok IV: UZNANIE CHRYSTUSA ZA OSOBISTEGO PANA I ZBAWICIELA Człowiek musi przyjąć przez wiarę Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Dokonuje się to przez osobiste nawrócenie. Dzięki temu można poznać i doświadczyć miłość Bożą i Jego plan dla swojego życia. Biblia mówi: “Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów” – Dzieje Apostolskie 10,43 “A wyprowadziwszy ich (Pawła i Sylasa) z więzienia, powiedział (strażnik więzienia): Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” – Dzieje Apostolskie 16,30-31 JAK MAM ODDAĆ ŻYCIE JEZUSOWI? znak zapytania 1) Przyznaj się uczciwie do tego, że jesteś grzesznikiem i uznaj potrzebę nawrócenia się. 2) Opamiętaj się i podejmij decyzję odwrócenia się od swoich grzechów. 3) Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu i powstał z martwych. 4) W modlitwie zaproś Jezusa Chrystusa, by wszedł do twojego życia i kierował nim. Uznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela. obrazek wyróżniający_wpis i strona_oddaj życie Jezusowi JAK SIĘ MODLIĆ? Przykład modlitwy: Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzeszny i potrzebuję przebaczenia grzechów. Wierzę, że umarłeś, by zapłacić karę za mój grzech. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej natury i iść za Tobą. Zapraszam Cię do mojego serca i życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.” BOŻE ZAPEWNIENIE: book-981672 Jeżeli szczerze modliłeś się tą modlitwą i zaprosiłeś Jezusa, aby wszedł do twojego życia to – Biblia mówi: “Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony” – List do Rzymian 10,13 “Ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” – List do Rzymian 8,39 “Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – List do Rzymian 5,1 “Ten kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” – 1 List Jana 5,12-13 TWOJE NOWE ŻYCIE Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa, przez nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym narodziłeś się w Bożej rodzinie. Nazwane jest to odrodzeniem, albo “narodzeniem się na nowo”. holly-684123 Życzę ci Bożego błogosławieństwa w rozpoczętym właśnie wspaniałym życiu w Jezusie Chrystusie. pastor Piotr Gliściak
Zbawienie jedynie w Jezusie [su_youtube_advanced url="https://youtu.be/xykDiKe1Qdo" width="280" height="260" autoplay="yes" rel="no" modestbranding="yes" https="yes"]Tabela[/su_youtube_advanced]
1) BÓG JEST ŚWIĘTY I SPRAWIEDLIWY:  Ewangelia zaczyna się od natury Boga. Nasz problem to nie to jakimi my jesteśmy, ale to jakim Bóg jest. - Bóg jest Sprawiedliwy [Izajasza 5,16] - Bóg jest Święty Bóg nie może złamać swoich atrybutów i zrobić coś przeciwnego Swojej naturze. On jest Sprawiedliwym Bogiem i dobrze, że taki jest, bo co by było, gdyby świat został stworzony przez złego boga, który jest wszechmocny. Ale możesz się zapytać: "i co w tym jest przerażającego, że Bóg jest Sprawiedliwy"? - "co z tym jest nie tak"? Nasz problem polega na tym, że Bóg okazuje się Sprawiedliwym przez sąd: "Lecz Pan Zastępów będzie wywyższony przez sąd, a Święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość".  [Biblia Warszawska, Izaj 5,16] Przerażające jest to, co taki Święty i Sprawiedliwy Bóg zrobi z takimi grzesznikami jak my? "wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego".  [Biblia Warszawska, Rz 3,12]             Jeśli jakiś przestępca lub kryminalista będzie miał stanąć przed skorumpowanym sędzią, to będzie spokojny o swój los bo sędzia jest przekupiony. Ale jeśli będzie miał świadomość, że zaraz stanie przed Sądem, gdzie Sędzia jest Sprawiedliwy i nie da się przekupić to zacznie się obawiać i wpadnie w przerażenie!!! To, że Bóg jest Święty i Sprawiedliwy jest najbardziej przerażającą prawdą na świecie, bo On się nie da przekupić. Większość współczesnych głosicieli ci powie, że Bóg jest Dobry i jest Miłością i wychodzisz z kościoła zupełnie spokojny o swój los i zwolniony od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Na koniec ci powiedzą, że jest Łaskawy i nie musisz już nic robić i twoje sumienie zostanie uśpione całkowicie. A ja ci chcę powiedzieć, że Bóg jeszcze jest Święty i Sprawiedliwy i to jest najbardziej przerażającą prawdą jaka istnieje, bo ty jesteś grzesznikiem.   2) WSZYSCY JESTEŚMY GRZESZNIKAMI:  Teraz muszę sobie zadać pytanie: "Co to znaczy, że ja jestem zły"? Jak nie-dobry lub nie-sprawiedliwy jesteś? Ujmę to tak - w momencie kiedy odrzucisz Jezusa Chrystusa to moment, kiedy oddasz swój pierwszy krok przez wrota piekieł i usłyszysz radosny głos całego stworzenia wielbiącego Sprawiedliwość Boga, że pozbył się ciebie z terenu ziemi. Zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Zgrzeszyliśmy przeciwko sobie nawzajem. Zgrzeszyliśmy przeciwko stworzeniu. Zgrzeszyliśmy przeciwko wszystkiemu: "gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" [Biblia Warszawska, Rz 3,23] Całe stworzenie woła o nasze potępienie. Ale możesz wołać: "ja nie jestem tak wielkim grzesznikiem? Co ja takiego wielkiego zrobiłem?" Adam zjadł tylko jedno jabłko i pogrążył cały wszechświat w totalnym chaosie i potępieniu. Musisz naprawdę zrozumieć to kim Bóg jest > On jest Sprawiedliwy a ty nie jesteś. > On jest Miłością, a ty jesteś jej przeciwieństwem Co więc Święty i Sprawiedliwy Bóg z nami wszystkimi zrobi?   3) BÓG NIE MOŻE PO PROSTU WYBACZYĆ! Nie - nie może po prostu wybaczyć bo by przestał być sprawiedliwy. Czy to czytasz uważnie? JEŚLI BÓG JEST SPRAWIEDLIWY TO NIE MOŻE CI WYBACZYĆ!!! Nie może ci wybaczyć zanim Jego sprawiedliwość nie zostanie usatysfakcjonowana. Jeśli Bóg wezwie do siebie niegodziwych, aby mieli z nim społeczność, nie będzie już Świętym Bogiem.

OBRAZ:

Wyobraź sobie (jeśli masz wyobraźnię), że wracasz po pracy do domu. Wchodząc widzisz drzwi otwarte, a na podłodze w przedpokoju lęży twoje dziecko z poderżniętym gardłem. Wchodzisz dalej i widzisz jak w pokoju na przeciwko jakiś morderca na twoich oczach wbija nóż w twoje drugie dziecko. Ty w wielkiej furii znajdujesz w sobie tyle energii, że powalasz mordercę na ziemię. Masz ochotę zmiażdżyć mu głowę, ale sobie myślisz: "Nie! Nie jestem taki jak on i decydujesz się go oddać w ręce sprawiedliwości. 

Przyjeżdża Policja, ujmują przestępcę. Na jego rękach jest jeszcze krew twoich dzieci. Zbierają dowody, maja nóż z odciskami jego palców. W twoim domu były zainstalowane kamery i wszystko to jak on mordował twoje dzieci zostało nagrane i zebrane jako materiał dowodowy. 

Nadszedł dzień rozprawy sądowej.

Sędzia oglądnął materiał dowodowy, przesłuchał wszystkich świadków i wygłosił wyrok.

Powiedział: "Jestem miłościwym sędzią i miłosiernym. Kocham wszystkich ludzi i nie gniewam się. Mama na dodatek dzisiaj dobry dzień więc ogłaszam tego człowieka niewinnym."

Co ty na to?

Wyobrażam sobie, że na sali sądowej najpierw następuje cisza z powodu szoku. Potem jakieś szepty. I na koniec można słyszeć okrzyki:

- To niesprawiedliwe!!!

- Sędzia został przekupiony!!!

- Sędzia jest skorumpowany!!!

- Sędzia nie wykonał swojej roboty bo robotą sądu jest sądzić przestępców, a nie się nad nimi litować!!!

- Koś dał Sędziemu w łapę!

itp.

Jestem pewien, że jeszcze tego samego dnia poszedł byś do gazet, do telewizji, napisał byś list do Prezydenta, że tu się dzieje jawna niesprawiedliwość!!!

I miałbyś rację.

Taki sąd jak w powyższym przykładzie to nie Sąd.  Czy teraz wiesz dlaczego Bóg musi osądzić twój grzech i nie może ci przebaczyć?   4) KRZYŻ JEZUSA CHRYSTUSA. Więc podstawowe pytanie w Biblii jest takie: Jak Sprawiedliwy Bóg może przebaczyć grzesznikom i nadal być sprawiedliwym? [Liczb 14,18] Jak Święty Bóg może wezwać niegodziwych grzeszników, aby mieli z Nim społeczność i nadal być Świętym? I to jest właśnie to co stało się na  KRZYŻU JEZUSA CHRYSTUSA. Dlatego właśnie krzyż jest wszystkim, jest absolutnie wszystkim!!! Na tym krzyżu zawisł jedyny sługa jakiego Bóg kiedykolwiek miał - Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek i grzechy ludu Bożego zostały na Niego zrzucone. I cały gniew, Święta Boża nienawiść do grzechu, do niegodziwości - wszystko co powinno spaść na twoją głowę spadło na głowę umiłowanego Jedynego Syna Bożego.   5) BÓG I CZŁOWIEK MEDIATOR NA KRZYŻU: Pozwól, że ujmę to jeszcze w taki sposób. Obraziłeś swoim grzechem Nieskończenie Wielkiego Boga. Jak wielka jest to obraza? Z racji tego Kogo obraziłeś twoja obraza jest nieskończenie wielka. Ile więc powinieneś odpłacić, aby zrównoważyć tę zniewagę? - Nieskończenie wiele, czy nie tak? Czy masz tyle, aby odpłacić? - Nie. Jezus Chrystus z racji tego, że jest Bogiem ma dokładnie tyle aby zapłacić. Ale z drugiej strony zapłacić musiał człowiek, bo to człowiek znieważył Boga - więc mediatorem musiał być też człowiek. Dlatego Jezus Chrystus = Odwieczny Bóg stał się człowiekiem.   JAKO CZŁOWIEK MÓGŁ BYĆ MEDIATOREM, A JAKO BÓG MIAŁ TYLE ABY ZAPŁACIĆ.   W ofierze krzyżowej Chrystusa widzimy wspaniałe i niepowtarzalne objawienie pełni Bożych cech. Bóg jest Sprawiedliwy = On musi potępić nasz grzech. Bóg jest Miłością = i z miłości do nas posłał Swojego Jednorodzonego Syna, który stał się człowiekiem. Żył bezgrzesznym życiem i na końcu swojej ziemskiej misji poszedł na krzyż. Na tym, krzyżu wziął na siebie grzechy Jego ludu i cała sprawiedliwość Boża i cały gniew Boży, na który my zasługujemy zostały zrzucone na Chrystusa. "gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa".  [Biblia Warszawska, Rz 3,23-26] Wypełnił wszystko, co było potrzebne, aby zaspokoić Bożą Sprawiedliwość. Po tych cierpieniach, powiedział, że się wypełniło, co oznacza, że wypełnił wszystko co jest potrzebne, aby zaspokoić Bożą Sprawiedliwość względem ludzi. Poniósł pełen koszt. - "A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha".  [Biblia Warszawska, Jan 19,30]   6) BÓG POTĘPIŁ JEZUSA ZA CIEBIE:  To bardzo ważne aby zrozumieć, że nasze grzechy nie zostały odpokutowane przez to, że Jezus został opluty, pobity i przybity do krzyża przez Rzymian. Pozwól, że ujmę to tak: Każdej niedzieli wielkanocnej możesz usłyszeć jak kaznodzieje głoszą o gwoździach, włóczni i koronie cierniowej. Przedstawiają krwawy obraz biczowania i prowadzą nas poprzez medyczne badania i interpretacje krzyża. Opowiadają o tym, jaka to była masakra i to wszystko jest ważne, to musiała być krwawa śmierć, ale to co głoszą to jeszcze nie wszystko, a na pewno to nie głoszenie Ewangelii. Nie jesteś zbawiony, jeśli jesteś, dlatego, że Rzymianie pobili i ukrzyżowali Jezusa. Ale jeśli jesteś zbawiony, to dlatego, że Jego własny Ojciec zmiażdżył Go pełnią Swojego gniewu! Ponieważ ktoś musiał za Ciebie zapłacić! - I to był On.   7) EWANGELIA TO BÓG POJEDNUJĄCY ŚWIAT ZE SOBĄ. Bóg objawiający się człowiekowi jako Sprawiedliwy, nie mogący po prostu przebaczyć i pominąć grzechów lub odwrócić się do nich plecami ignorując je. Bóg, który musi rozprawić się z grzechem Swojego ludu, Musi zaspokoić swoją Sprawiedliwość, aby uspokoić swój gniew i robi to poprzez śmierć Jedynego Syna, przyjmującego na krzyżu Gniew Boży. Nasze grzechy zostały odpokutowane ponieważ na tym krzyżu On wziął na Siebie nasz grzech i wtedy Bóg zmiażdżył Go za wszystkie nasze występki. Starł Go w proch. Gniew Boży, który powinien spaść na mnie i na ciebie spadł na Jego Jednorodzonego Syna, a On poniósł pełen koszt w cierpieniu i zmarł, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Trzeciego dnia powstał z martwych. Ale to zmartwychwstanie nie uczyniło Go wcale Synem Boga bo Synem Bożym był On od zawsze, ale było to Bożą, publiczną deklaracją odnośnie kilku spraw: Po pierwsze: To mój ukochany Syn, w którym mam upodobanie. Gdy czytamy List do Rzymian od rozdziału 1 go aż do rozdziału 4 tego, to widzimy, że to Zmartwychwstanie było Bożym znakiem, że zaakceptował śmierć Chrystusa i odkupienie grzechów Jego ludu i na mocy tego odkupienia mogą być usprawiedliwieni. Dlatego Piotr mógł twierdzić przed rozwścieczonymi Żydami, że to zmartwychwstanie udowadnia, że Jezus, którego ukrzyżowaliście jest i Panem i Chrystusem: "Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście".  [Biblia Warszawska, Dz 2,36] Ale to nie wszystko, bo Chrystus wstąpił do nieba i teraz siedzi po prawicy Boga i nie ma żadnego innego imienia - tzn. - na całym świecie nie ma nikogo, kto byłby dany ludziom i dzięki któremu moglibyśmy być zbawieni: "I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni".  [Biblia Warszawska, Dz 4,12] Tylko: "Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Niego" [Jana 14,6]. "Jest Jeden Bóg i Jeden Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, człowiek Jezus Chrystus". [1 Tymoteusza 2,5] Biblia wzywa wszystkich ludzi, aby upamiętali się ze swoich grzechów i wierzyli Ewangelii, żeby byli zbawieni. [Dzieje Apostolskie 17,30]             I Apostolskie wezwanie do ciebie czyli zaproszenie dla ciebie abyś przyszedł do Chrystusa to nie: "czy chcesz pomodlić się modlitwą pokutnika - w ten, albo tamten sposób i zaprosić Chrystusa do swego serca".             Apostolskie wezwanie jest takie: "UPAMIĘTAJ SIĘ I UWIERZ W JEZUSA CHRYSTUSA" Jesteś zbawiony poprzez upamiętanie się ze swoich grzechów, wierzenie ewangelii i dowodem na to, że upamiętałeś się ku zbawieniu i że uwierzyłeś ku zbawieniu jest to, że będziesz kontynuował swoje upamiętanie i trwał w wierze.   8) UPAMIĘTANIE: Ale co to znaczy: aby się upamiętać? Wielu definiowało to jako zmianę sposobu myślenia, bo dokładnie to słowo oznacza w Grece. - I to jest prawda. Tylko, że oznacza to o wiele więcej niż ty i ja jesteśmy w stanie pojąc przez obecną kulturę. Możesz myśleć, że zmiana sposobu myślenia jest tylko powierzchniowa - można mieć czasami takie wrażenie, ale nie jeśli zrozumie się czym jest umysł. Umysł w Biblii odnosi się do rozumu, serca i centrum dowodzenia istoty ludzkiej. To centrum dowodzenia naszej woli, naszych emocji, naszego intelektu i naszego procesu podejmowania decyzji. Wynika z tego, że jeśli zmieniłeś sposób myślenia, zmienia się wtedy wszystko razem z nim. Idealną ilustracją upamiętania jest nawrócenie Apostoła Pawła. On doświadczył zmiany myślenia. Kiedy wyruszył droga do Damaszku, miał ze sobą rozkazy, aby pojmać chrześcijan. Oto w co Paweł wierzył i jak myślał: Paweł uważał, że Jezus z Nazaretu był największym bluźniercą, który kiedykolwiek chodził po ziemi. Uważał także, że chrześcijanie to straszna sekta, która powinna zostać zniszczona. I wtedy na drodze do Damaszku miał spotkanie ze wskrzeszonym Chrystusem. Jego całe myślenie się zmieniło. Jego cały światopogląd, szczególnie w stosunku do Boga okazał się błędny. Zobaczył, że jest w błędzie i zaczął myśleć w zupełnie inny sposób. Od teraz uważał, że Jezus był Synem Boga i długo oczekiwanym Mesjaszem. Od teraz uważał, że chrześcijanie to ludzie Boga, Jego wybrany Izrael. Ponieważ jego myślenie się zmieniło, wszystko inne także uległo zmianie. Po chrzcie zaczął swoją posługę i głoszenie Ewangelii, a także był prześladowany za tą samą wiarę, którą sam niegdyś prześladował. Upamiętać się to zdać sobie sprawę, że twoje całe myślenie, twój cały światopogląd był zły, a następnie przejrzeć na oczy i poddać się Bożej prawdzie na temat tego Kim On jest, na temat tego, kim ty jesteś, kim jest Jezus i co On zrobił dla Ciebie. Więc pytanie brzmi: "Czy upamiętałeś się?" Czy twój umysł się zmienił? Czy ta zmiana umysłu doprowadziła do zmiany intelektu, zmiany woli i zmiany emocji? Czy nienawidzisz teraz grzech, który wcześniej kochałeś? Czy pragniesz teraz świętości, którą wcześniej ignorowałeś? Czy podziwiasz teraz Chrystusa, z którym nie miałeś wcześniej nic wspólnego? Czy uważasz Królestwo Niebieskie za bardzo drogą perłę? To są określone dowody pracy, jaką upamiętanie wykonało w Twoim sercu. Nie tylko musimy się upamiętać, ale także wierzyć w Jezusa Chrystusa tak jak to sam powiedział: "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii".  [Biblia Warszawska, Mar 1,15] Musimy rozpoznać, że nie ma w nas zupełnie nic, co mogłoby nas zbawić. To poznanie, że mamy tylko jedną nadzieję i 100% tej nadziei spoczywa w osobie i czynach Jezusa Chrystusa. "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9): nie z uczynków, aby się kto nie chlubił".  [Biblia Warszawska, Ef 2,8-9] "Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa".  [Biblia Warszawska, 1 Piotra 1,13] I jeśli ktoś chociażby zasugerował, iż można wejść do Nieba przez uczynki sprawiedliwości spowodowałoby to, że zaprzeczyłbyś i zaczął wołać, że to bluźnierstwo. Jestem zbawiony tylko i wyłącznie z jednego powodu, który miał miejsce 2000 lat temu, że Syn Boży zmarł za mnie. Zbawienie przychodzi do nas przez opamiętanie i prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeśli prawdziwie wierzysz w Chrystusa, masz życie wieczne.   Ale skąd wiadomo, że prawdziwie uwierzyłeś? Nawet jeśli doświadczyłeś w pewien sposób nawrócenia i poczułeś pewien pokój od Boga, a także wielu innych emocji, skąd wiesz, że to jest rzeczywiście prawdziwe? Jednym z dowodów prawdziwości jest to, że to będzie trwało. Niekoniecznie te duchowe emocje muszą nadal trwać, ale ty będziesz wzrastać w Łasce. Będziesz kontynuować swoje opamiętanie. Ono będzie pogłębiało twoją wiarę. Krok po kroku będziesz przemieniany i upodabniany do Jezusa Chrystusa.   9) CZY PRAWDZIWY CHRZEŚCIJANIN GRZESZY? Tak - niestety tak. Czy prawdziwy chrześcijanin może popaść w grzech? - Tak - NIESTETY TAK. Ale jest pewna różnica - prawdziwy chrześcijanin nie może żyć w trwałym stanie cielesności, w trwałym stanie niedojrzałości: "Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?"  [Biblia Warszawska, Rz 6,1-2] Ponieważ Biblia mówi, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go: "mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa".  [Biblia Warszawska, Flp 1,6] Biblia mówi w 12 rozdziale Hebrajczyków, że jedną z najważniejszych oznak prawdziwego nawrócenia jest to, że Bóg otoczy cię Swoją ojcowską opieką i że będzie cię nawet dyscyplinował i karał, jeśli zejdziesz z Jego ścieżki ":(5): i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; (6): bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. (7): Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami; bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? (8): A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, tedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami".  [Biblia Warszawska, Hebr 12,5-8]. Nie dlatego, że Jego stosunek do ciebie się zmienił, ale dlatego, że cię kocha i że pragnie twojej świętości. Kiedy zostajesz chrześcijaninem, jesteś pod Bożą opatrznością i Ten, który zapoczątkował dobre dzieło, dokończy go. Ewangelia Jezusa Chrystusa mówi, że Bóg jest sprawiedliwy. Człowiek, natomiast, jest zepsuty i godny wszelkiego potępienia. Bóg musiał zaspokoić Swoją Sprawiedliwość, aby móc przebaczyć ludziom i dokonał tego na Krzyżu, gdzie Chrystus był sądzony za ludzi i ich grzech, oraz został zmiażdżony całym ciężarem Bożego gniewu przeciwko nim. Umierając, zapłacił karę w pełni, został wzbudzony z martwych  i teraz wszyscy ludzie na całym świecie mogą być zbawieni poprzez opamiętanie i wiarę w Niego. Dowodem tego opamiętania i wiary prowadzących do zbawienia jest nieustanne Boże działanie prowadzące ciebie do świętości.
JAK MAM ODDAĆ ŻYCIE JEZUSOWI?

znak zapytania

1) Przyznaj się uczciwie do tego, że jesteś grzesznikiem i uznaj potrzebę nawrócenia się. 2) Opamiętaj się i podejmij decyzję odwrócenia się od swoich grzechów. 3) Uwierz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu i powstał z martwych. 4) W modlitwie zaproś Jezusa Chrystusa, by wszedł do twojego życia i kierował nim. Uznaj Go jako swojego Pana i Zbawiciela.

nawrócenie

JAK SIĘ MODLIĆ? Przykład modlitwy: "Drogi Panie Jezu, wiem, że jestem grzeszny i potrzebuję przebaczenia grzechów. Wierzę, że umarłeś, by zapłacić karę za mój grzech. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej natury i iść za Tobą. Zapraszam Cię do mojego serca i życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen."   BOŻE ZAPEWNIENIE

deszcz

Jeżeli szczerze modliłeś się tą modlitwą i zaprosiłeś Jezusa, aby wszedł do twojego życia to - Biblia mówi: "Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie zbawiony" - List do Rzymian 10,13 "Ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." - List do Rzymian 8,39 "Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa." - List do Rzymian 5,1 "Ten kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne." - 1 List Jana 5,12-13   TWOJE NOWE ŻYCIE Z chwilą, gdy przyjąłeś Chrystusa, przez nadprzyrodzone działanie Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym narodziłeś się w Bożej rodzinie. Nazwane jest to odrodzeniem, albo "narodzeniem się na nowo".

radosc

Życzę ci Bożego błogosławieństwa w rozpoczętym właśnie wspaniałym życiu w Jezusie Chrystusie. pastor Piotr Gliściak
Słowo "ordo" oznacza porządek, "salutus" oznacza zbawienie.  Ordo salutus to opis procesu, dzięki któremu dzieło zbawienia dokonane w Chrystusie zostało zrealizowane w sercach i życiu grzeszników. Opis ten przedstawia logiczny porządek tego procesu, wzajemną współzależność działających w nim czynników oraz działania Ducha Świętego prowadzącego do przyjęcia zbawienia.  Wiedzieć musisz, że są różne poglądy na problem porządku i współzależności różnych czynników prowadzących do zbawienia. Staram się zawsze znaleźć zdrowy balans między nimi, aby nie przeginać w jakąkolwiek stronę. Głównym wyznacznikiem jest dla mnie Pismo Święte interpretowane zgodnie z Credo Chrześcijańskim. Daje to gwarant ortodoksji.   Temat I: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ, STWORZYŁ MNIE W OKREŚLONYM CELU I MA DLA MOJEGO ŻYCIA PLAN. "I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre" (Rdz 1:31). "Panie,Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich" (Iz 64:7)   Temat II: STWORZONY NA OBRAZ I PODOBIEŃSTWO BOGA, DOPUŚCIŁEM SIĘ GRZECHU. "Dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz" (Rdz 2:16-17). "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć" (Rz 6:23)   Temat III: BĘDĄC GRZESZNYM, ODDALAM SIĘ OD BOGA. NISZCZĘ JEGO MIŁOŚĆ I NIE MOGĘ O WŁASNYCH SIŁACH NAPRAWIĆ TEJ SYTUACJI. "Nawróćcie się, synowie izraelscy, do Tego, od którego tak bardzo się oddaliliście! (Iz 31:6) "Mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścił, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą.(Jr 2:13) "Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań" (Dn 9:5)   Temat IV: JEZUS CHRYSTUS UMIERAJĄC NA KRZYŻU ODKUPIŁ MNIE Z NIEWOLI GRZECHU. "Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rz 6:23) "On [Jezus Chrystus] również miał w nich udział [we krwi i w ciele], aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli"(Hbr 2:14-15)   Temat V: PRZYJMUJĄC DAR JEZUSA, ZOSTAŁEM WEZWANY, ABY UWIERZYĆ W JEGO MESJAŃSKIE POSŁANNICTWO I NAWRÓCIĆ SIĘ, PROKLAMUJĄC GO SWOIM PANEM I ZBAWICIELEM ORAZ PRZYJMUJĄC DO SWEGO ŻYCIA. "Ojcze, [...] to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (Jn 17:1-3) "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. [...] Musicie się na nowo narodzić" (Jn 3:5.7) "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia" (Rz 10:9-10)   Temat VI: WSTĘPUJĄC W ŚLADY CHRYSTUSA UMIERAM DLA ŚWIATA I WKRACZAM W WODY JORDANU = CHRZEST. "Co mam czynić, mężowie bracia? Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego" (Dz 2:36-37) "A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego" (Dz 22:16)   Temat VII: PRZYJĘCIE DARU DUCHA ŚWIĘTEGO OŻYWIA MNIE I UZDALNIA DO PEŁNI ŻYCIA W BOŻEJ MIŁOŚCI ORAZ GŁOSZENIA JEJ INNYM. "Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki" (Jn 14:16) "weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami" (Dz 1:8) "... otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala ilu ich Pan, Bóg nasz powoła" (Dz 2:37-38)   Temat VIII: WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA JEST POMOCĄ DANĄ MI PRZEZ BOGA W PIELGRZYMCE DO DOMU OJCA "Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 2: 41-42) "Bóg ustanowił w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami" (1 Kor 12:28) 3 Kościół pełen miłości

Kim jest Jezus?

Kto jest największą postacią wszechczasów? Kto jest najwybitniejszym przywódcą? Kto jest najznakomitszym nauczycielem? Kto zrobił najwięcej dobrego dla rodzaju ludzkiego? Kto prowadził najświętsze życie na Ziemi? Pojedź do jakiegokolwiek zakątka na kuli ziemskiej. Porozmawiaj z wyznawcami różnych religii. Wszyscy oni zgodzą się, że nie było nikogo, kto mógłby równać się z osobą Jezusa z Nazaretu. On jest najbardziej niezwykłą osobowością wszechczasów. Jezus zmienił bieg historii. Nawet data w twojej codziennej gazecie świadczy o tym, że Jezus z Nazaretu żył na Ziemi około 2000 lat temu. Przepowiednie Jego przyjścia  Setki lat przed narodzinami Jezusa, Pismo Święte odnotowuje słowa proroków Izraela, przewidujące Jego przyjście. Stary Testament, pisany przez wielu ludzi na przestrzeni 1.500 lat zawiera ponad 300 proroctw opisujących Jego przyjście. Wszystkie zawarte w nich szczegóły spełniły się, łącznie z jego cudownym narodzeniem, życiem bez grzechu, licznymi cudami, Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Życie jakie prowadził Jezus, cuda jakich dokonywał, Jego nauczanie, śmierć na krzyżu, a potem zmartwychwstanie i wniebowstąpienie – wszystko wskazuje na to, że nie był tylko człowiekiem, ale kimś więcej. Jezus twierdził: “Ja i Ojciec jedno jesteśmy”, “Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” oraz “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Jego życie i przesłanie prowadzi do zmian

Przyjrzyj się, jaki wpływ na przestrzeni wieków wywierała osoba i życie Jezusa Chrystusa z Nazaretu, a zrozumiesz, że On i Jego nauczanie zawsze wywoływały zmiany w życiu pojedynczych ludzi i całych narodów. Wszędzie tam, gdzie docierało Jego nauczanie ustanawiano świętość małżeństwa, uznawano prawa kobiet i ich głos w społeczeństwie; zakładano szkoły i wyższe uczelnie; stanowiono prawo chroniące dzieci; znoszono niewolnictwo i wprowadzano mnóstwo innych zmian, korzystnych dla ludzi. Kim dla ciebie jest Jezus z Nazaretu? Odpowiedź na to pytanie będzie miała wpływ na całe twoje życie tu na ziemi i w wieczności. Gdyby usunąć Jezusa z chrześcijaństwa – nic by nie pozostało. Bo biblijne chrześcijaństwo nie jest jakąś filozofią życiową, zbiorem norm etycznych, czy spełnianiem religijnych rytuałów. Prawdziwe chrześcijaństwo jest oparte na żywej, osobistej relacji ze zmartwychwstałym, żyjącym Panem i Zbawicielem. Zmartwychwstały założyciel Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany i pochowany w wypożyczonym grobie, a trzy dni później powstał z martwych; pod tym względem chrześcijaństwo jest jedyne w swoim rodzaju.

Powody by wierzyć

Zmartwychwstanie jest punktem centralnym wiary chrześcijańskiej. Istnieje wiele powodów, dla których badacze uważają je za fakt prawdziwy: Przepowiednie Przede wszystkim sam Jezus przepowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie, które następnie miały miejsce dokładnie tak, jak zostały zapowiedziane. Pusty grób Po drugie, powstanie z martwych jest jedynym wiarygodnie brzmiącym wytłumaczeniem pustego grobu, w którym leżał Jezus. Czytając dokładnie historię biblijną widzimy, że grób, w którym złożone zostało ciało Jezusa, był szczelnie zamknięty ogromnym głazem i pilnie strzeżony przez rzymskich żołnierzy.  Osobiste spotkania Po trzecie, po zmartwychwstaniu Jezus co najmniej 10 razy objawił się osobom, które Go znały. Udowodnił, że Jego pojawianie się nie było halucynacją: jadł z nimi, rozmawiał, a one Go dotykały. Narodzenie się Kościoła Po czwarte, wskrzeszenie Jezusa z martwych jest jedynym rozsądnym wyjaśnieniem powstania chrześcijańskiego Kościoła. Kościół chrześcijański jest zdecydowanie największą instytucją, jaka kiedykolwiek istniała w całej historii świata. Przemienione życie Po piąte, zmartwychwstanie jest jedynym logicznym wyjaśnieniem przemiany życia uczniów Jezusa. Opuścili Go przed Jego zmartwychwstaniem; po Jego śmierci ukryli się, przerażeni i zniechęceni. Nie spodziewali się, że Jezus powstanie z martwych. A jednak po zmartwychwstaniu Jezusa i po przeżyciach w dniu Pięćdziesiątnicy, ci sami zniechęceni, rozczarowani mężczyźni i kobiety, zostali przemienieni mocą zmartwychwstałego Chrystusa. I w Jego imię wywrócili świat do góry nogami. Nikt, kto poważnie zastanawia się nad nieodpartymi dowodami potwierdzającymi boskość Jezusa z Nazaretu i Jego zmartwychwstanie nie może zaprzeczyć, że On jest Synem Boga, obiecanym Mesjaszem. Jezus Chrystus żyje i wciąż błogosławi, i ubogaca życie tych wszystkich, którzy Mu ufają i są Mu posłuszni, w tym wielu, którzy wywarli wielki wpływ na dzieje świata. Francuski fizyk i filozof Blaise Pascal uważał, że każdy potrzebuje Jezusa, co wyraził w słowach: “W sercu każdego człowieka jest pustka o kształcie Boga, którą tylko Bóg, poprzez Swojego Syna Jezusa Chrystusa, może wypełnić”.

Czy chciałbyś osobiście poznać Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela?

Jakkolwiek by to nie brzmiało – to możliwe! Jezus tak bardzo pragnie nawiązać osobistą, pełną miłości relację z Tobą, że „pozałatwiał” już wszelkie niezbędne sprawy. Teraz decyzja należy do Ciebie, Jezus powiedział: “Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie”.

Wpisów nie znaleziono

Wpisów nie znaleziono